Европейска езикова рамка

  • PDF

eu

Алта Бреа - България ООД предлага програма за езиково обучение, съобразена с Общата европейска езикова рамка.

ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА

Създадена по препоръка на Европейския съвет за културно сътрудничество, Общата европейска езикова рамка цели да подпомага съвместната работа на европейските образователни институции. Тя предлага обща за цяла Европа скала за оценка на нивото на владеене на чужд език. Чрез тази съотнесена към международния пазар на труда общоевропейска система на оценяване на чуждоезиковите компетенции нивото на валдеене на чужд език се описва подробно и диференцирано. Оценяват се компетенциите в четирите умения: слушане, четене, говорене, писане. В рамките на тези четири умения Европейската езикова рамка дефинира шест нива на езикови компетенции - от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език):

С ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ПО ЕЗИКА

A1 Може да разбира и използва познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, например за мястото където живее, хората, които познава, нещата, които притежава и може да отговоря на подобни въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването.

A2 Може да разбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение, работа). Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми. Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.

ПОЛЗВАЩИ САМОСТОЯТЕЛНО ЕЗИКА

B1 Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др. Може да се справя в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие или случка, да изложи накратко проект или идея.

B2 Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика, без напрежение за двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение и да излага предимства и недостатъци в изложението си.

ПОЛЗВАЩИ СВОБОДНО ЕЗИКА

C1 Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя имплицитни идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно, без явно затруднение при намирането на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот. Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.

C2 Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано. Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси, дори в по-сложни ситуации. Използването на Европейската езикова рамка и ориентираните сертификати към дефинираните от нея нива на чуждоезикови компетенции TELC The European Language Certificates – се препоръчват от Erfahrungsaustauschring Fremdsprachen Wirtschaft – ERFAwirtschaft/ Кръг за обмен на опит при чуждоезиковите умения и познания в областта на икономиката/. ERFAwirtschaft е обединение на различни фирми и предприятия за целите на обмен на опит по отношение на квалификацията по чужди езици на служителите във фирмите.

You are here: Home